Algemene voorwaarden

 • De begeleiding die wordt geboden bestaat uit ambulante begeleiding.
 • Het voeren van mediërende gesprekken, met als doel het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Tijdens de begeleiding worden afhankelijk van de hulpvraag activiteiten gedaan die de cognitieve ontwikkeling stimuleren. Zoals werken met Feuerstein materiaal, ReAttach, spel materiaal ,activiteiten ten behoefte van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid.
 • De duur en frequentie van de gesprekken/afspraken wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • Klachten en/of wensen kunnen tijdens elk contact bespreekbaar worden gemaakt. Indien mogelijk wordt hieraan gehoor gegeven.
 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Openstaande bedragen zijn opeisbaar.
 • Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht.
 • Indien mogelijk kan een afspraak verplaatst worden.
 • Afspraken kunnen via de mail of telefoon wederzijds worden afgezegd.
 • Indien de begeleider verhinderd is zal zij dit uiterlijk 1 uur van te voren doorgeven. Bij overmacht zal de begeleider niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele kosten die gemaakt zijn t.a.v. de betreffende afspraak.
 • Het honorarium is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn per gemeente met aanbieders. (ZIN tarieven)
 • Bij overige vaak particuliere vragen worden de uurprijs en/of trajectprijs in overleg vastgesteld (offerte).
 • De betalingstermijn voor verschuldigde bedragen is 1 maand. Of de betalingstermijnen die de desbetreffende gemeente hanteert hiervoor.
 • Indien niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan wordt een betalingsherinnering verstuurd.
 • Na de 1ste betalingsherinnering volgt een 2de betalingsherinnering indien deze betaling nog niet is voldaan dit keer met aankondiging van in gebreke stelling.
 • Wordt hierna de factuur nog niet betaald binnen 14 dagen dan kan een incassobureau worden ingeschakeld. Er zal dan tevens aanspraak gemaakt worden op buitengerechtelijke incassokosten, en ook op de wettelijke rente over de hoofdsom.
 • Indien niet tijdig aan de betalingsverplichting voldaan wordt kunnen afspraken worden opgeschort.
 • De begeleider is ZIN aanbieder bij diverse gemeenten. Zij is gebonden aan de voorwaarden die gesteld zijn bij het aangaan van gemeentecontracten. Zij zal naar beste inzicht en vermogen de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De begeleider dient alle informatie die zij uit hoofde van de uitoefening van haar beroep direct, of indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen. Dit betekend dat niets naar buiten wordt gecommuniceerd tenzij daar schriftelijk (brief of mail) toestemming voor is gegeven. Uitzonderingen zijn overtreding van de wet, gevaar voor het kind/de cliënt en anderen bij het vermoeden van kindermishandeling.
 • De trajecten worden volgens de gemaakte afspraken geëvalueerd.
 • Bij een geschil kunnen de partijen in overleg dit verschil oplossen. Indien u niet tot overeenstemming kunt komen dan kunt u contact opnemen met:
 • Begeleider heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.